ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ

ປີ 1984ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຫັດທະກຳຕໍ່າແຜ່ນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍທືນສົມທົບລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ.
ຈຸດປະສົງຂອງສູນຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າເພື່ອເປັນການອານຸລັກຮັກສາມູນເຊື້ອການຕໍ່າຫູກສາວໄໝ ແລະ ຮັກສາລວດລາຍພື້ນເມືອງຂອງລາວ.

ປີ 1996ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ ໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດສິນຄ້າໂດຍຜ່ານກຳມະວິທີການຜະລິດຈາກຝ້າຍໄໝມ້ອນໃນຮູບແບບຕ່າງໆເຊັ່ນ:ເຂັນຝ້າຍດ້ວຍມື,ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ,ການຕໍ່າຫູກດ້ວຍມືຕໍ່າດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບອື່ນໆ.
ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບ,ອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຫລາກຫລາຍຊະນິດອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນໜ້າພາກພູມໃຈນັ້ນ ກໍ່ຍ້ອນມີແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂອງລັດໃນການສະໜັບສະໜູນຊື້ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

1984 between the Lao Government and UNDP has funded a project to help the Lao Women, by preserving their traditional weaving skills under the name of Lao Women Handicraft Training Center (Lao WHTC).

The Objective of Lao WHTC was providing jobs and opportunities for all Lao Women, to preserve and keep their traditional skill in weaving of cotton and silk alive.

1996 Lao Cotton State Enterprise Company (LCSE co.) was processed production of raw cotton-silk in various forms, hand weaving or by machine and finished products.

LCSE co. has continued to improve quality, designs new products to serve diverse continuously over 30 years, with the success of pride because of the path of public and support particular support from customer both at home and abroad.